Giới tính CEO, sự chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp và hiệu quả phân bổ vốn – trường hợp Việt Nam

Vũ Trọng Hiền
Ngày nhận: 09/12/2017   Ngày nhận lại: 20/01/2018   Ngày duyệt: 28/01/2018
Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu này là phân tích tác động của giới tính CEO lên hành vi chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, các công ty được điều hành bởi CEO nữ có đòn bẩy tài chính thấp hơn, thu nhập ít biến động hơn so với các công ty được điều hành bởi CEO nam. Kết quả có độ tin cậy cao vì kiểm soát tính nội sinh tiềm tàng bằng nhiều kỹ thuật kinh tế lượng khác nhau. Nghiên cứu cũng xem xét tác động của giới tính CEO đến hiệu quả phân bổ vốn. Kết quả cho thấy, hành vi né tránh rủi ro của CEO nữ có thể dẫn đến sự bóp méo trong chính sách đầu tư của doanh nghiệp.
Từ khóa: giới tính CEO, chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp, hiệu quả phân bổ vốn.

CEO gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation – the case of Vietnam

Abstract: The study considers the effect of CEO gender on the corporate risk-taking behavior in Vietnam. The results indicate that firms run by female CEOs have lower leverage, less volatile earnings than firms run by male CEOs. The findings are robust after controlling the endogeneity by using many various econometrics methods. The research also examines the impact of CEO gender on the efficiency of capital allocation process. The outcomes show that the risk-avoidance behavior of female CEOs seems to lead to distortions in the investment policy of the corporate.
Keywords: CEO gender, corporate risk-taking, efficiency of capital allocation.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây