Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dầu khí Việt Nam – tiếp cận từ mô hình Dupont

Nguyễn Tuyết Khanh
Ngày nhận: 27/11/2017   Ngày nhận lại: 02/06/2018   Ngày duyệt: 10/06/2018
Tóm tắt: Bài viết này đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các doanh nghiệp ngành dầu khí được niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam dựa vào mô hình Dupont. Dữ liệu bài viết được thu thập từ các báo cáo tài chính của 27 doanh nghiệp giai đoạn 2011–2016. Sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng, nghiên cứu chỉ ra rằng, các nhân tố vòng quay tổng tài sản và quy mô doanh nghiệp có tác động tích cực đến ROA. Bên cạnh đó, vòng quay tổng tài sản và quy mô doanh nghiệp có tác động cùng chiều đối với ROE, trong khi đòn bẩy tài chính có tác động nghịch chiều.
Từ khóa: hiệu quả hoạt động, mô hình Dupont, doanh nghiệp dầu khí, ROA, ROE.

Assess the Impact of Factors on Performance of Petroleum Companies Listed on Stock Market – Approach from Dupont Model

Abstract: This study reviews the impact of factors on the performance of Petroleum companies listed on stock market using Dupont model. The research sample included 27 companies from 2011 to 2016. With the panel data regression model, study shows that total assets and firm’s size have positive impact on ROA; Total Asset Turnover (TAT) and firm’s size has significant positive influence on ROE while financial leverage has significant negative influence on it.
Keywords: Performance, Dupont model, Petroleum companies, ROA, ROE.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây