Quy tắc Taylor trong điều hành chính sách tiền tệ tại các nước đang phát triển khu vực Đông Nam á

Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Nguyễn Hà Thạch, Nguyễn Trung kiên, Võ Phan Quang Thế
Ngày nhận: 10/08/2017   Ngày nhận lại: 20/01/2018   Ngày duyệt: 28/01/2018
Tóm tắt: Tóm tắt: Bài nghiên cứu ước lượng quy tắc Taylor mở rộng với biến tỷ giá hối đoái (TGHĐ) đối với năm quốc gia đang phát triển khu vực Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Bằng việc sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính OLS và mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) trên cơ sở dữ liệu theo tháng để tìm mô hình có khả năng dự báo lãi suất cho mỗi quốc gia, kết quả nghiên cứu cho thấy, lãi suất danh nghĩa ngắn hạn ở Thái Lan và Việt Nam có thể được dự báo theo quy tắc Taylor và mô hình hiệu chỉnh sai số. Ngược lại, quy tắc này không phù hợp đối với ba nước Indonesia, Malaysia và Philippines. Chỉ Thái Lan và Việt Nam có bằng chứng cho thấy, việc điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) tại hai nước này tuân thủ theo quy tắc Taylor, nhưng mức độ tuân thủ không rõ ràng và ổn định trong giai đoạn nghiên cứu.
Từ khóa: chính sách tiền tệ, quy tắc Taylor, tỷ giá hối đoái.

Taylor rules applied in monetary policy for developing countries in South East Asian

Abstract: This paper examines the augmented Taylor rules with exchange rate for the five developing economies in South East Asian, including Indonesia, Malaysia, Philippines, Thai Land, and Viet Nam. Using OLS linear regression and error correction model (ECM) with monthly data to find the model that can predict interest rates for each country, the results show that short-term nominal rates is consistent with the Taylor rule and the error correction model in Thai Land and Viet Nam. However, this rule is inappropriate for Indonesia, Malaysia and the Philippines. Thai Land and Viet Nam conduct monetary policy in compliance with the rule Taylor, but the level of compliance is unclear and unstable during this period.
Keywords: monetary policy, Taylor rule, exchange rate.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây