Tác động của gánh nặng thuế và tham nhũng đến FDI tại các nước ASEAN

Đặng Văn Cường
Ngày nhận: 20/02/2017   Ngày nhận lại: 20/01/2018   Ngày duyệt: 28/01/2018
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu là đánh giá tác động của gánh nặng thuế (GNT) và tham nhũng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại sáu nước đang phát triển trong khối ASEAN (Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam) giai đoạn 1996–2014. Bằng việc sử dụng các phương pháp ước lượng GLS, 2SLS và GMM đối với dữ liệu bảng, kết quả thực nghiệm cho thấy, GNT có tác động nghịch chiều đến FDI, trong khi tham nhũng lại có tác động cùng chiều. Ngoài ra, các yếu tố kinh tế vĩ mô như GDP bình quân đầu người, tỷ lệ đầu tư trong nước và tỷ lệ lạm phát thấp cũng có tác động cùng chiều đến FDI. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra một số gợi ý chính sách thu hút FDI.
Từ khóa: FDI, gánh nặng thuế, tham nhũng, ASEAN.

The effects of tax burden and corruption on FDI in ASEAN

Abstract: The paper studies the impact of tax burden and corruption on FDI in six developing countries in ASEAN (include Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand và Vietnam), during 1996-2014, using GLS, 2SLS and GMM. The empirical results indicate that the presence of tax burden is shown to have negative effect while corruption plays the role as “helping hand” for attracting FDI. The economic factors including GDP per capita, ratio of gross capital formation and targeting inflation rate also have positive effects on FDI. Thus, the study also provides some implications for appealing FDI in integrating process.
Keywords: FDI, tax burden, corruption, ASEAN.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây