Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành dệt may tại Việt Nam

Đặng Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Liên Hoa
Ngày nhận: 10/07/2017   Ngày nhận lại: 02/12/2017   Ngày duyệt: 10/12/2017
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ 30 doanh nghiệp ngành dệt may đã công bố thông tin đại chúng trong giai đoạn 2011-2015, bao gồm cả công ty niêm yết và chưa niêm yết. Nghiên cứu sử dụng các kiểm định phù hợp để lựa chọn mô hình hồi quy tốt nhất với dữ liệu nghiên cứu là REM. Cuối cùng, các kết quả hồi quy trong nghiên cứu có ý nghĩa thống kê cho thấy, kỳ luân chuyển hàng tồn kho (ICP) và chu kỳ vốn lưu động (CCC) có tác động nghịch chiều đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam.
Từ khóa: Quản trị vốn lưu động, chu kỳ vốn lưu động, khả năng sinh lời, doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

The Impact of Working Capital Management on Profitability of Businesses in Garment and Textile Industry in Vietnam

Abstract: The purpose of this research study is to gain a deeper insight into the influence of working capital management on the profitability of businesses in the Garment and Textile industry in Vietnam. The data was collected from 30 garment and textile businesses, and officially published in 2011-2015. The study has successfully used specific tests to select the REM regression model that best matches the data throughout the whole process of conducting the research. Finally, the study found that the regression results are statistically significant that Inventory Conversion Period (ICP) and Cash Conversion Cycle (CCC) of working capital management had a negative impact on profitability of businesses in Garment and Textile Industry in Vietnam.
Keywords: Working capital management, cash conversion, profitability, garment and textile industry in Vietnam.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây