Vai trò của đầu tư công trong thu hút đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế

Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Thị Thùy Liên
Ngày nhận: 24/10/2017   Ngày nhận lại: 20/01/2018   Ngày duyệt: 28/01/2018
Tóm tắt: Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng các cách tiếp cận định tính và định lượng dựa trên số liệu thống kê giai đoạn 1990–2016 để phân tích vai trò của đầu tư công đối với việc thu hút đầu tư tư nhân (ĐTTN) và tăng trưởng kinh tế (TTKT), cũng như suất sinh lời của các ngành kinh tế. Kết quả chỉ ra vai trò tích cực của đầu tư công: (i) đầu tư công vào các ngành thuộc cơ sở hạ tầng có hệ số lan tỏa cao đối với nền kinh tế, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế; (ii) đầu tư công vào cơ sở hạ tầng và cho giáo dục làm tăng suất sinh lời của khu vực tư nhân, đẩy mạnh ĐTTN và TTKT. Tuy nhiên, đầu tư của khu vực nhà nước, đặc biệt là đầu tư cho khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) lại có tác động tiêu cực đến hiệu quả của các ngành. Kết quả này phản ánh đúng thực tế tại Việt Nam, đó là hoạt động kém hiệu quả của các DNNN. Từ các kết quả này, nghiên cứu đưa ra các hàm ý chính sách cho đầu tư công và đầu tư của khu vực DNNN.
Từ khóa: đầu tư công, đầu tư tư nhân, suất sinh lời, tăng trưởng kinh tế.

The impact of public investment in attracting private investment and economic growth

Abstract: This study applies quantity and quality research methods based on the statistics in the period from 1990 to 2016 to examine the impact of public investment on attracting private investment and economic growth, as well as the return rate of the economy. The results indicate the positive impact of public investment: (i) public infrastructure investment has the strong spillover effect toward the economy, enhancing the economic growth; (ii) public infrastructure and education investment increases the rate of return of private sector and strengthen private investment as well as economic growth. However, state investment, especially investment for state owned enterprises shows a negative impact on economic growth. This result indicates the fact in Vietnam that is the ineffectiveness of state-owned enterprises. This study provides some policy implications regarding public investment and investment in state sector.
Keywords: public investment, private investment, rate of return, economic growth.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây