SỐ 135, THÁNG 6/2017

Các nhân tố tác động đến tỷ số nợ theo giá trị thị trường – nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam