SỐ 135, THÁNG 6/2017

Kiểm định mô hình ba nhân tố Fama-French trong điều kiện Việt Nam: tiếp cận bằng hồi quy phân vị