SỐ 127, THÁNG 10/2016

Tín dụng thương mại và vay ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam