SỐ 135, THÁNG 6/2017

Tình hình áp dụng chuẩn Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam