Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử bằng thang đo E-SQ tại Bidv Bình Dương

Đoàn Thanh Hà, Nguyễn Trung Hiếu, Phạm Thái Hiền
Ngày nhận: 10/10/2018   Ngày nhận lại: 02/12/2018   Ngày duyệt: 10/12/2018
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan đến chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử (DVNHĐT) của khách hàng cá nhân – một trong những dịch vụ cơ bản để phát triển ngân hàng trong bối cảnh cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Từ đó kiểm định các thành phần trong thang đo E-SQ có thể được áp dụng đối với DVNHĐT của khách hàng cá nhân tại BIDV Bình Dương. Dựa trên thang đo đã được kiểm định, bài viết đánh giá chất lượng DVNHĐT tại ngân hàng này. Bài viết đưa ra một số kiến nghị cho BIDV nói chung và BIDV Bình Dương nói riêng nhằm tăng cường chất lượng DVNHĐT đối với khách hàng cá nhân phù hợp với bối cảnh cách mạng công nghệ.
Từ khóa: chất lượng dịch vụ, E-SQ, ngân hàng điện tử.

Measuring Quality of Electronic Banking Services by E-SQ - Empirical Evidence at Bidv Binh Duong

Abstract: This paper introduces theoretical backgrounds and previous studies on the quality of e-banking services for individual customers - one of the basic services for banking development in the context of the industry 4.0. Based on these backgrounds, components of the E-SQ scales are tested by applying for online banking services for individual customers at BIDV Binh Duong. This article is based on a verified scale to assess the quality of e-banking services in the context of competition and technological innovation. The paper makes recommendations for the whole BIDV and BIDV Binh Duong to increase the quality of e-banking services for individual customers to fit the context of the technological revolution.
Keywords: service quality, E-SQ, e-banking.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây