Tôn chỉ & Mục đích

Tạp chí Công Nghệ Ngân hàng là cơ quan ngôn luận trực thuộc Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM được cấp giấy phép xuất bản từ năm 2004, mã số ISSN 1859 - 3682, phát hành ngày 20 hàng tháng.

Theo tôn chỉ, Tạp chí Công Nghệ Ngân hàng có nhiệm vụ phổ biến kiến thức, trao đổi thông tin về các đề tài nghiên cứu khoa học, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong ngành Ngân hàng dưới góc độ đào tạo và nghiên cứu. Tạp chí cũng có vai trò là kênh thông tin tuyên truyền về các hoạt động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kinh tế tiền tệ ngân hàng.

Các bài viết được giới thiệu trên Tạp chí Công nghệ Ngân hàng là những bài đã được các nhà khoa học uy tín phản biện kín về nội dung và đáp ứng tiêu chuẩn của 1 bài báo khoa học và theo Thể lệ của Tạp chí.

Những bài viết đã được giới thiệu ở Tạp chí Công nghệ Ngân hàng sẽ do Tạp chí Công nghệ Ngân hàng giữ quyền sở hữu tác phẩm, đồng thời giới thiệu toàn văn trên website Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến và website Tạp chí Công nghệ Ngân hàng.


ISSN: 1859 - 3682