Tài liệu tham khảo & trích dẫn

  • Trích dẫn tài liệu tham khảo theo tiêu chuẩn APA (Publication Manual of the American Psychology Association)
  • Trình bày thống nhất giữa trích dẫn và danh mục tài liệu tham khảo;
  • Danh mục tài liệu trích dẫn được sắp xếp theo thứ tự A, B, C của họ tác giả (trong và ngoài nước)/Cơquan ban hành/Tổ chức phát hành.
  • Trình bày:
        
  • Tham khảo: APA – Cite

 


ISSN: 1859 - 3682