TỔNG BIÊN TẬP
PGS.TSKH. Nguyễn Ngọc Thạch

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
TS. Nguyễn Thị Luyện

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Chủ tịch
PGS.TS. Lý Hoàng Ánh

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

---------------


ISSN: 1859 - 3682