TỔNG BIÊN TẬP
PGS.TSKH. Nguyễn Ngọc Thạch

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Chủ tịch
PGS.TS. Lý Hoàng Ánh

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

---------------


ISSN: 1859 - 3682