Thể lệ tạp chí

 1. Bài viết là nghiên cứu gốc, chưa từng được công bố trên sách, báo, tạp chí khác. Ban biên tập có quyền sữa chữa, rút ngắn bài theo yêu cầu của Tạp chí.
 2. Bài viết được trình bài trên file word, ngôn ngữ tiếng Việt, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, có cấu trúc của một bài báo khoa học.
  • Tên bài viết (tiếng Việt và tiếng Anh) không quá 20 từ; nói lên được nội dung chính của nghiên cứu hoặc vấn đề mà nghiên cứu muốn giải quyết;
  • Tóm tắt và Từ khóa (tiếng Việt và tiếng Anh) - mỗi phần Tóm tắt không quá 250 từ, Từ khóa trình bày theo thứ tự alphabet;
  • Nội dung (gồm các phần: giới thiệu; cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận; kết luận - gợi ý chính sách và kiến nghị giải pháp) chia thành các mục và tiểu mục được đánh số theo thứ tự: 1,2; 1.1, 1.2; 1.1.1, 1.1..2, tên tiểu mục cần ngắn gọc;
  • Chú thích (nếu có) để ở cuối bài trước mục tài liệu tham khảo, đánh theo số thứ tự 1,2,3; Tên riêng người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên văn, không phiên âm hoặc chuyển ngữ;
  • Trích dẫn và Tài liệu tham khảo trình bày thống nhất theo chuẩn định dạng APA (American Psychological Association); liệt kê tài liệu đã sử  dụng, trích dẫn trong bài viết;
  • Phụ lục (nếu có).
 3. Trình bày Bảng, Hình và Công thức toán học: số bảng biểu, hình vẽ, phương trình được đánh số liên tục, trình bày ngắn gọn tên bảng biểu, hình vẽ và trích nguồn (tên của bảng biểu ghi phía trên bảng, tên của hình vẽ ghi phía dưới hình).
  • Công thức toán học dùng MS Equation hoặc dùng lệnh trong MS Word. Các công thức trình bày trong bài viết phải giữ nguyên định dạng, không chuyển (convert) qua dạng anh (picture). Các phương trình cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phải - ví dụ: GDPmp = Cp + lp + Cg + X - M (1).
  • Các bảng dữ liệu trình bày trong bài viết được ghi thống nhất là Bảng. Sử dụng định dạng bảng (table), trình bày dạng gốc không chuyển (convert) qua dạng ảnh (picture).
  • Các đồ thị, biểu đồ, sơ đồ, hình vẽ trong bài được ghi thống nhất là Hinh. Để đảm bảo chất lượng hình ảnh, tác giả cần đính kèm file gốc bằng Microsoft Excel, file ảnh gốc (jpeg,bmp, gif, png), chương trình đồ họa thiết kế khác (Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe IIlustrator...) hay dường dẫn trên Internet nếu hình được tải xuống.
 4. Cuối bài cần ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, điện thoại, email của tác giả.
 5. Tòa soạn nhận bài viết của tác giả qua e-mail, theo địa chỉ: tapchicnng@buh.edu.vn
  • Với bài viết tác giả đã gửi về Ban biên tập, đề nghị tác giả không gửi bài viết cho Tạp chí khác, khi chưa có ý kiến từ chối đăng của Toàn soạn.
  • Bài viết không sử dụng, Tòa soạn xin phép không trả lại bản thảo.
    

ISSN: 1859 - 3682