Ngân hàng Nhà nước cấm sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo khác

  • Tin tức

Theo Thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), việc phát hành, cung ứng và sử dụng bitcoin cũng như các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam.

          Trong thời gian qua, NHNN đã xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh tiền ảo với tư cách là tiền tệ, phương tiện thanh toán theo thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, NHNN đã trình Chính phủ ban hành: (i) Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2014/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt; (ii) Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2017 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

          Trong đó, Khoản 6 và 7 trong Điều 4 của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày về thanh toán không dùng tiền mặt quy định về phương tiện thanh toán như sau:

          “Khoản 6: Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán (sau đây gọi là phương tiện thanh toán), bao gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của NHNN;

          Khoản 7: Phương tiện thanh toán không hợp pháp là các phương tiện không thuộc quy định tại Khoản 6 Điều này”.

          Hơn nữa, Khoản 6 trong Điều 6 của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt quy định về hành vi bị cấm bao gồm: “Phát hành, cung ứng và sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp”.

          Về chế tài xử lý vi phạm, Khoản 6 trong Điều 27 của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức phạt tiền từ 150-200 triệu đồng. Từ ngày 01/01/2018, hành vi phát hành, cung ứng và sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điểm h Khoản 1 trong Điều 206 của Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

(Tổng hợp từ https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?.)