Ngân hàng Nhà nước tăng cường đảm bảo an ninh an toàn trong thanh toán

  • Tin tức

Phó Thống đốc thông tin, ngay sau khi khách hàng phản ánh, Agribank đã rà soát và thực hiện khóa 53 thẻ. Theo báo cáo của Agribank, sau quá trình rà soát có 12 khách hàng bị mất tiền. Đến ngày 03/5/2018, Agribank đã thực hiện trả tiền cho 8 khách hàng, số khách hàng còn lại Agribank tiếp tục tra soát để sớm trả tiền cho các chủ thẻ.

Phó Thống đốc cho biết, trong chỉ đạo điều hành hằng năm, Thống đốc NHNN luôn đặt trọng tâm việc tăng cường đảm bảo an ninh an toàn trong thanh toán điện tử nói chung và thanh toán thẻ nói riêng, thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) quan tâm đến việc bảo đảm an toàn. NHNN Việt Nam đã ban hành những văn bản quy định liên quan đến việc phát hành sử dụng thẻ, hay những quy trình xử lý khi xảy ra những việc như mất thẻ hay lộ thông tin…

Tuy nhiên, đối với Việt Nam hay bất kỳ nước nào trên thế giới khi thực hiện thanh toán thẻ đều có rủi ro. Theo số liệu thống kê vào tháng 9/2016 của tổ chức thẻ quốc tế Visa và Mastercard, tỷ lệ rủi ro trong thanh toán thẻ của Việt Nam bằng khoảng 1/3 mức rủi ro trung bình của các nước trong khu vực và thế giới.

(Truy cập tại www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet? ngày 07/5/2018.)