Hội thảo “Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt khu vực nông thôn”

  • Tin tức

Ngày 28/9/2018, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam (Báo Nông thôn ngày nay) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một số Bộ, ngành liên quan đã tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt khu vực nông thôn”. Hội thảo đánh giá thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực nông thôn hiện nay; thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trên thế giới và thực tế triển khai của các đơn vị; xác định những những tồn tại cũng như những khó khăn, vướng mắc, rào cản cụ thể; đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng các phương tiện, mô hình thanh toán hiện đại, dễ sử dụng và phù hợp với điều kiện khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, góp phần đạt được các mục tiêu của Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016–2020 theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các mục tiêu của Tài chính toàn diện. 
Hiện nay, hiện hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đã được xác lập, ngày càng hoàn thiện; hệ thống văn bản từ Luật, Nghị định đến Thông tư được ban hành, tạo sự đồng bộ để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh toán; thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường công tác quản lý thanh toán bằng tiền mặt và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán. Cơ sở hạ tầng và công nghệ phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả; công tác đảm bảo an ninh, an toàn thanh toán điện tử được coi trọng và tăng cường; số lượng các máy giao dịch tự động (ATM), thiết bị chấp nhận thẻ (POS) tiếp tục tăng lên. Các phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán phát triển mạnh, đa dạng, nhất là các phương tiện, dịch vụ thanh toán mới, hiện đại ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông. Nhiều Ngân hàng Thương mại và công ty công nghệ thông tin, viễn thông tại Việt Nam đã nghiên cứu, hợp tác và đưa các công nghệ mới, hiện đại vào hoạt động thanh toán trên thiết bị di động, với việc áp dụng xác thực vân tay, nhận diện khuôn mặt, sinh trắc, sử dụng QR Code, Tokenization, thanh toán phi tiếp xúc, công nghệ mPOS. Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng và triển khai Đề án thí điểm một số hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn, qua đó sử dụng các phương thức thanh toán hiện đại nhưng dễ sử dụng, phù hợp với địa bàn nông thôn để mở rộng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai các chương trình giáo dục tài chính nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, giảm thiểu rủi ro cho người sử dụng và giảm thiểu chi phí xã hội. 

 

(Truy cập tại https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/ vi/menu/trang chu/ttsk/ttsk_ chitiet?, ngày truy cập 03/10/2018.)