Dự báo nợ công Việt Nam năm 2017

  • Tin tức

Theo Báo cáo về tình hình nợ công được Chính phủ gửi các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 khóa XIV ngày 23/10/2017, nợ Chính phủ ước tính đến cuối năm 2017 khoảng 2,59 triệu tỷ đồng (51,8% GDP) và nợ được Chính phủ bảo lãnh khoảng 498.000 tỷ đồng, nợ địa phương khoảng 39.600 tỷ.

          Theo đó, dư nợ công dự kiến cuối năm 2017 khoảng 3,13 triệu tỷ đồng, tương đương 62,6% GDP. So với mức dư nợ 63,6% năm 2016, kết quả trên đã thể hiện sự quyết liệt của Chính phủ và Bộ Tài chính trong chỉ đạo về quản lý, điều hành nợ công đảm bảo trong giới hạn an toàn.

          Năm 2016, các chỉ tiêu về nợ công nằm trong giới hạn được phê duyệt. Trong đó, dư nợ công là 2,86 triệu tỷ đồng (tương đương 63,6% GDP), nợ Chính phủ là 2,37 triệu tỷ đồng (tương đương 52,6% GDP), nợ được Chính phủ bảo lãnh là 461.616 tỷ đồng (tương đương 10,25% GDP), nợ chính quyền địa phương là 34.043 tỷ đồng (tương đương 0,76% GDP).

(Tổng hợp từ http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/lvtc/slnsnn/sltn/slqt1/slqt_chitiet0?.)