Ngân hàng Nhà nước ba năm liên tiếp đứng đầu các Bộ, Ngành về Cải cách hành chính

  • Tin tức

Việc CCHC của NHNN đã góp phần cải thiện tích cực môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đóng góp quan trọng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh nói chung, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong tiếp cận vốn ngân hàng - điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng quốc gia, gia tăng, uy tín môi trường đầu tư Việt Nam và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Về cải cách thủ tục hành chính của các TCTD, thực hiện chỉ đạo của NHNN, hệ thống các TCTD đã chủ động rà soát, cắt giảm, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vay vốn và sử dụng các dịch vụ.

Về định hướng CCHC trong thời gian tới, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết: “CCHC không có điểm dừng, không có điểm kết thúc. Sự năng động, phát triển của nền kinh tế và những đòi hỏi trong quan hệ với doanh nghiệp, người dân cũng ngày một cao hơn. Chính vì thế, yêu cầu đặt ra đối với công tác CCHC tiếp tục được Ban lãnh đạo NHNN xác định là lĩnh vực hết sức quan trọng trong thời gian tới và được tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục trong tất cả các mặt hoạt động ngân hàng”.

Với mục tiêu tiếp tục triển khai tích cực các nhiệm vụ CCHC theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011–2020, NHNN sẽ tập trung vào các trọng tâm: tiếp tục triển khai mạnh mẽ, toàn diện nhiệm vụ CCHC và chương trình, kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển doanh nghiệp; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo động lực và áp lực trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu đơn vị; hoàn thiện hệ thống pháp luật; kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, hoàn thiện Chính phủ điện tử; tăng cường chỉ đạo các TCTD cải tiến, đổi mới, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tạo thuận lợi và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.   

(Truy cập tại www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet? ngày 07/5/2018.)