Thông báo V/v Hội thảo tập huấn phần mềm R cho Thống kê Bayesian và MCMC

  • Tin tức


Thời hạn và hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trước 17h ngày 31/12/2018 qua đường link sau:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0rHIXT1LI8enUuS71uu6zEasPEu_xu5LaqE4nAZx0RUvtJA/viewform